top of page

ZIELONA KOALICJA DLA ZDROWIA

Działajmy wspólnie dla zrównoważonego rozwoju w systemie ochrony zdrowia!

WIĘCEJ

NASZE OBSZARY DZIAŁAŃ

Dążenie do zeroemisyjności systemu ochrony zdrowia

W naszych działaniach dążymy do osiągnięcia zeroemisyjności systemu ochrony zdrowia poprzez:

 • zrównoważone gospodarowanie odpadami,

 • planowanie przestrzenne,

 • analizę śladu środowiskowego i węglowego instytucji,

 • zwiększania efektywności energetycznej instytucji ochrony zdrowia,

 • zrównoważone planowanie przestrzenne
  i cyrkularne budownictwo.

Wsparcie w dostosowywaniu do zmian legislacyjnych w UE

Wsparcie instytucji i firm w dostosowywaniu się do unijnych legislacji to jeden z kluczowych elementów naszej działalności.

 

Nasze działania obejmują wsparcie w:

 • wdrażaniu nowych wytycznych dotyczących ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny),

 • implementacji dyrektyw związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak CSRD, dyrektywy odpadowe,

 • wdrażaniu inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu,

 • implementacji rozporządzeń dotyczących przestrzeni danych zdrowotnych i Taksonomii UE.

 

Wypracowywanie zrównoważonych procesów i łańcuchów wartości

Obszary działań:

 • wsparcie szpitali w transformacji cyfrowej,

 • edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa,

 • promowanie efektywności procesów zarządczych i zrównoważonych łańcuchów dostaw,

 • zielone zamówienia publiczne

Nasze rekomendacje obejmują różnorodne sektory, takie jak opakowania, żywność, czy transport.

RAPORTOWANIE

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) weszła w życie 5 stycznia 2023 r. 

 

Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków, w tym:

 • Raportowanie wpływu działalności organizacji na środowisko.

 • Opracowywanie planów redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

 • Wdrażanie konkretnych działań zapobiegających negatywnym konsekwencjom dla środowiska.

 

Duża liczba szpitali w Polsce będzie objęta nowymi regulacjami unijnymi, szczególnie dotyczy to dużych jednostek, które będą zobowiązane do składania raportów już od 2026 roku (za rok sprawozdawczy 2025). Szpitale będą miały obowiązek przedstawienia wpływu swojej działalności na środowisko zgodnie z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

bottom of page