top of page

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne są kluczowym elementem funkcjonowania sektora publicznego, umożliwiającym nabywanie towarów i usług przez administrację rządową, samorządy terytorialne oraz inne podmioty.

 

Termin "zamówienie publiczne" oznacza umowę między zamawiającym a wykonawcą, która jest istotnym mechanizmem zaangażowania sektora publicznego w działania gospodarcze.

W Polsce głównym aktem prawnym regulującym zamówienia publiczne jest Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), która określa zasady udzielania zamówień, środki ochrony prawnej oraz tryby postępowania. Przepisy te wprowadzają również szereg zmian mających na celu usprawnienie systemu.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych muszą być stosowane przez podmioty publiczne oraz zamawiających sektorowi i subsydiowanych. Proces udzielania zamówień publicznych obejmuje uczciwą konkurencję, jawność oraz równość, a istnieją także wyjątki od stosowania pełnych procedur przetargowych w określonych sytuacjach.

Zamówienia publiczne są ściśle regulowane, przy czym progi wartościowe oraz procedury różnią się w zależności od wartości zamówienia. Istnieje wiele trybów zamówień publicznych, takich jak przetargi nieograniczone czy ograniczone, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i wartości zamówienia. Dzięki przepisom dotyczącym zamówień publicznych zapewniona jest przejrzystość oraz uczciwość w procesie ich udzielania.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

bottom of page