top of page

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Pandemia COVID-19 była dla nas potwierdzeniem i przypomnieniem współzależności istniejących między ludźmi a planetą. 

W 2016 roku 13,7 miliona zgonów, czyli aż 24% globalnej liczby zgonów, było spowodowanych powikłaniami związanymi ze złym stanem środowiska. To oznacza, że prawie jedna czwarta zgonów na całym świecie miała związek z warunkami środowiskowymi. 

 

Dane wyraźnie wskazują na związek między stanem środowiska a zdrowiem ludzi. Aby osiągnąć zdrowsze społeczeństwa, konieczna jest poprawa warunków środowiska naturalnego poprzez zapewnienie czystego powietrza, stabilnego klimatu, odpowiedniej jakości wody, sanitariatów, higieny oraz bezpiecznego stosowania chemikaliów, ochrony przed promieniowaniem oraz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Istnieje wiele czynników chorobotwórczych i ścieżek ekspozycji, a niezdrowe warunki środowiskowe są powszechne, co wpływa na większość kategorii chorób i urazów. Choroby niezakaźne, takie jak choroba niedokrwienna serca, przewlekłe choroby układu oddechowego i nowotwory, są najczęstszymi konsekwencjami chorób. Kontuzje, infekcje układu oddechowego i udary także występują często. Należy podjąć działania mające na celu promowanie budowy zdrowszych środowisk i zwiększenie bezpieczeństwa populacji zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

 

Cele Zielonej Koalicji dla Zdrowia obejmują zaangażowanie kadry zarządzającej instytucji ochrony zdrowia, samorządów i decydentów w procesy zmiany na rzecz bardziej ekologicznej i zdrowszej przyszłości społeczeństwa, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia środowiskowego, a także minimalizację negatywnego wpływu środowiskowego tego sektora. Rozwój inicjatyw i podejmowanie działań są kluczowe dla osiągnięcia dalszych postępów w poprawie jakości środowiska i zdrowia społecznego.

bottom of page