top of page
Szukaj

Czym jest ESG?
ESG to akronim od angielskich słów: environmental, social resposibility, corporate governance, które mogą być przetłumaczone jako: środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny.


Jest to coraz bardziej istotna koncepcja w obszarze zrównoważonego rozwoju, która odnosi się do trzech głównych aspektów, które są brane pod uwagę przez interesariuszy w procesie podejmowania decyzji. Są to aspekty:


  1. środowiskowe (environmental) - dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych, czy zarządzanie odpadami. Instytucje dążące do zrównoważonego rozwoju starają się ograniczać swój wpływ na środowisko i podejmować działania na rzecz jego ochrony.

  2. społeczne (social) - odnoszące się do relacji między daną instytucją a społecznością, pracownikami oraz innymi interesariuszami. Obejmują kwestie związane z praktykami zatrudnienia, różnorodnością, warunkami pracy, bezpieczeństwem, a także zaangażowaniem społecznym i relacjami z otoczeniem.

  3. sprawozdawczościowe (governance) – dotyczące ładu korporacyjnego i koncentrujące się na strukturach zarządzania wewnątrz organizacji, takich jak zarządzanie nią, przejrzystość, etyka biznesowa, oraz odpowiedzialność zarządu. Ważne są tutaj także zagadnienia związane z integralnością, przejrzystością informacji finansowych oraz niezależnością organów nadzorczych.


Podsumowując: ESG to podejście, które zakłada, że instytucje powinny uwzględniać nie tylko aspekty finansowe, ale także społeczne i środowiskowe w swojej działalności. Jest to coraz bardziej kluczowy czynnik w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz w kształtowaniu strategii biznesowej czy rozwojowej. Innowacje, które skutecznie zarządzają obszarami ESG, często są postrzegane jako bardziej trwałe, innowacyjne i przyjazne dla środowiska oraz społeczności.


Comments


bottom of page